Aan het lidmaatschap dan wel de beëindiging daarvan zijn voorwaarden verbonden.
Deze zijn opgenomen in de statuten. De twee betreffende artikelen uit de statuten staan hieronder.

Uittreksel statuten Kamerkoor Musica Sacra
Artikel 4 Leden
1a.Leden van de vereniging kunnen zijn zij die en minste achttien jaar oud zijn en de
leeftijd van zestig jaar nog niet hebben bereikt.
b.Leden die tijdens het lidmaatschap de zestigjarige leeftijd bereiken, kunnen het
lidmaatschap voortzetten in overleg met het bestuur en de dirigent.
2a.Leden dienen, naar het oordeel van de dirigent, over voldoende muzikale
kwaliteiten te beschikken.
b.Het bestuur beslist, in overleg met de dirigent, over de toelating van leden.
Toelating van een kandidaat-lid dient te worden geweigerd, indien hij/zij, naar
het oordeel van de dirigent, niet beschikt over voldoende muzikale kwaliteiten.
Artikel 5 Beëindiging van het lidmaatschap
1Het lidmaatschap eindigt:
a.door overlijden van het lid;
b.door schriftelijke opzegging aan het bestuur door het lid;
c.door schriftelijke opzegging namens de vereniging door het bestuur indien
het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap
gesteld bij de statuten, indien hij zijn verplichtingen jegens de vereniging
niet nakomt alsook indien redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd
kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
d.door de ontzetting uit het lidmaatschap door schriftelijke mededeling van
het bestuur, indien het lid in strijd met de statuten, het huishoudelijk
reglement of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op
onredelijke wijze benadeelt.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de vereniging kan
slechts geschieden met in achtneming van een opzegtermijn van een maand
en met opgave van reden(en).